Vedtægter for Præstø Danseforening

§ 1:

Foreningens navn er Præstø Danseforening

§ 2:

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og dyrkelsen af forskellige danse.

§ 3:

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 4:

Bestyrelsen fastsætter selv kontingentet ud fra de omkostninger, som er forbundet med den aktuelle aktivitet.

§ 5:

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af februar.
Indkaldelse til generalforsamlingen skat ske med mindst 14 dage varsel, enten ved annonce i lokalt blad eller ved opslag på dansestedet.

stk. 2
Foreningens bestyrelse består af 3 medlemmer som vælges for 2 år og er på valg hvert andet år efter tur, Skiftevis 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år. Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for 2 år i ulige år.
Foreningen har 2 revisorer, der Vælges for 2 år og er på valg hvert andet år, skiftevis.
Der vælges 1 revisorsuppleant hvert år.
Alle personlige valg kan foretages ved skriftlig afstemning hvis det ønskes af generalforsamlingen.

stk. 3
Hver danseform vælger en repræsentant, som kan deltage i bestyrelsens møder efter behov. Repræsentanterne vælges i begyndelsen af oktober for 1 år. Repræsentanternes opgave er at orientere bestyrelsen om aktiviteten samt alle administrative og økonomiske forhold som vedrører foreningen.

stk.4
Dagsordenen på generalforsamlingen skal min. indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Valg af bestyrelse og suppleant
  6. Valg af revisorer og suppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Indkomne forslag skal fremsættes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af gyldigt medlemskab.

§ 6:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

§ 7:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Instruktører vælges af bestyrelsen.

§ 8:

I spørgsmål, hvor vedtægterne ikke giver bestemte retningslinjer, handler bestyrelsen i foreningens interesse med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 9:

Ændring af bestående vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen ved 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede.

§ 10:

I tilfælde af foreningens opløsning, som skal vedtages med stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, træffer den siddende bestyrelse bestemmelse om, hvor og hvorledes foreningens værdier og effekter skal opbevares, evt. afhændes.

§ 11:

Dersom et medlem ved foreningens træning og fester optræder mod foreningens vedtægter eller formål, eller forstyrrer den gode tone, kan vedkommende – efter bestyrelsens skøn – idømmes karantæne.
Udvisning af foreningen kan kun ske på generalforsamlingen, hvor vedkommende skal have lejlighed til at forsvare sig.

§ 12:

Ved foreningens fester må danses alle typer dans.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen februar 2013