Privatlivspolitik
Præstø Danseforening
25.05.2018

Præstø Danseforenings dataansvar

Når Præstø Danseforening behandler personoplysninger, anvender vi denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger vi behandler, samt hvordan vi behandler disse personoplysninger.
Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.
Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Præstø Danseforening er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:

 • Kontaktperson: Torben Stade Nielsen
 • Adresse: Jungshovedvej 48
 • Postnummer/By: 4720 Præstø
 • Telefonnr.: 22 78 59 70
 • Mail: kasserer@dans4720.dk
 • CVR nr.: 29897182

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger på medlemmer:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, postadresse, indmeldelsesdato samt evt. telefonnummer og e-mailadresse.

Her indsamler foreningen oplysninger fra

Normalt får foreningen oplysningerne fra dig som medlem eller fra offentlig tilgængelige kilder.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler kun personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle oplysninger om foreningens medlemmer
 • At det er nødvendigt for at opfylde medlemskabet af foreningen
 • Behandling, der måtte følge af lovkrav
 • Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra det enkelte medlem i den pågældende situation.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af generalforsamlingsreferat mv.
 • Som led i foreningens aktiviteter
 • Administration af medlemsrelationer til foreningen

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler medlemsoplysninger, vil denne behandling ude-lukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægterne, herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso.
 • Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger i en periode efter udmeldelse af foreningen (se afsnittet opbevaring og sletning af dine person-oplysninger).

Samtykke

Foreningens behandling af personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grund-lag end samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevarer personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab.

Dine rettigheder

Medlemmer eller tidligere medlemmer har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler deres personoplysninger:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Det er muligt at gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved henvendelse til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger findes øverst i dokumentet.

Hvis henvendelsen f.eks. drejer sig om en anmodning om at få rettet eller slettet egne personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Det er altid muligt at indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynest hjemmeside findes på www.datatilsynet.dk

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivs-politik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Ved væsentlige ændringer vil medlemmer af foreningen modtage meddelelse herom.

Revisionshistorik

Version 1 udarbejdet af Præstø Danseforening den 25. 05. 2018